Centrala sterująco-zasilająca urządzeniami przeciwpożarowymi

Centrala SIS-POWER wraz z zasilaczem S-POWER jest przeznaczona do sterowania i zasilania napięciem elektrycznym niskim i bardzo niskim (maks. 1000 VAC, 1500 VDC) urządzeń wchodzących w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (np. wentylatory, klapy odcinające), stałych urządzeń gaśniczych wodnych (urządzenia zraszaczowe, tryskaczowe oraz na mgłę wodną), a także innych urządzeń ppoż. Dzięki zastosowaniu układów SZR (samoczynne załączenie rezerwy) centrala SIS-POWER lub zasilacz S-POWER mogą być stosowane również jako główne rozdzielnice pożarowe budynku.

moduły kontrolno-sterujące S-CONTROL, bazujące na technologii dostarczanej przez Schrack Seconet, montowane we wspólnej obudowie z zasilaczem S-POWER, w konfiguracji skupionej lub rozproszonej

Najważniejsze funkcjonalności systemu

• moduły pracują na magistrali cyfrowej o topologii pętlowej – maks. 64 moduły na jednej pętli  
• możliwość zastosowania redundancji jednostki centralnej  
• połączenia między modułami za pomocą przewodów miedzianych i światłowodowych  
• możliwość tworzenia dowolnych algorytmów sterowania wg logiki Boole’a  
• nadzór ciągłości w obwodach sterująco-zasilających poprzez monitoring przerwy i zwarcia w każdej żyle przewodów  
• sterowanie cyfrowe klapami wentylacji bytowej  
• możliwość podłączenia detektorów gazu CO/LPG/NOX  
• interfejs komunikacyjny do integracji cyfrowej z centralami sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami p.poż. Schrack Seconet Integral EvoxX oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE

Centrala SIS-POWER wraz z zasilaczem S-POWER przeszły pełną procedurę badań i certyfikacji w CNBOP-PIB i otrzymały następujące dokumenty certyfikacyjne:

• krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 063-UWB-0435 wydany na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej (zgodnej z prEN 12101-9) nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0310-1009 dla wyrobu budowlanego: „Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sterowania gaszeniem” – centrala sterująco-zasilająca typu SIS-POWER", • certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0821 zgodnie z EN 54-4:1997 i EN 12101-10:2005 dla wyrobu budowlanego: „Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych S-POWER",
• świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 4612/2022 spełniające wymagania pkt 12.1, 12.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz.U. z 2020 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) dla wyrobu: „Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi oraz zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu SIS-POWER”.

Najnowsze rozwiązania technologiczne w dobie inteligentnych budynków i przemysłu 4.0.

Rozszerzenie oferty o nowe produkty SIS-POWER oraz S-POWER umożliwia firmom wykonawczym instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaproponowanie kompleksowego systemu bezpieczeństwa pożarowego i wdrożenie praktycznie dowolnej koncepcji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych w dobie inteligentnych budynków i przemysłu 4.0.